قزوین با اجلاس شهرداران خود را به جهان معرفی می کند