کسانی که سر و تهشان را بزنید از کیش سر درمی‌آورند نمی‌توانند بیان امام (ره) را تفسیر کنند