اگر معماری غرفه ایران ضعیف بود یکی از بهترین‌ها شناخته نمی‌شد