استخدام کاردان تاسیسات در یک شرکت بزرگ صنعتی واقع در استان قزوین