طرح ایمن سازی در44 مدرسه واقع در حاشیه راه های چهارمحال و بختیاری اجرا شد