نماینده خوی: مجلس حمایت عاقلانه از تیم هسته ای را در دستور کار دارد