بهای اتیلن گلیکول – MEG در بازارهای آسیایی افزایش یافت.