اعدام شیخ نمر اوج خباثت مقامات آل سعود است/عربستان منتظر تبعات این حکم باشد