سوم خرداد روز پیروزی قوای اسلامی در عملیات فتح المقدس بود