شجاعی: 10میلیون که چیزی نیست بعضی‌ها پول‌ها را خوردند و بردند