افتتاح نمایشگاه تجهیزات فرودگاهی و صنعت هوایی در دوبی