16 میلیارد و 300 میلیون ریال سهام در بورس قزوین مبادله شد