شکست کامل در سرمایه گذاری در شرکتهای کارآفرین معنا ندارد