وزیر خارجه سابق افغانستان: باید با دلایل مهاجرت های اجباری مقابله شود