تشدید هیجان در بازار سهام / عرضه نادرست سهام پتروشیمی مبین عامل تشدید