همايش بزرگ شعر و موسيقي با حضور بزرگان عرصه شعر و هنر