بازدید رایگان از باغ‌موزه دفاع مقدس در روز سوم خرداد