مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران : 10 هزار میلیارد ریال گندم از کشاورزان خریداری شد