توسعه بسیاری از رشته های ورزشی نیاز به برنامه ریزی بیبشتر دارد