فراخوان جشنواره فیلم‌ و عکس فناوری و صنعتی منتشر شد