المیادین: اصابت خمپاره به کارخانه سیمان در نجران، ...