گرانی میوه های بهاری در اصفهان/ تنها گروه خاصی توانایی خرید دارند