کارخانه‌ها به اندازه بانک‌ها پیشرفت نمی‌کنند/ کشور مصرفی شده است