کمره‌ای: بیش از 4500 اثر و 550 نشریه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است