۵۷ درصد از زندانیان استان اصفهان متاهل و سرپرست خانواده هستند