- با ادغام خودروسازان داخلی ، هزینه متوسط کاهش می یابد