نمایشگاه کتاب تهران 5 برابر پاریس بازدید کننده دارد/ کتاب در فرانسه اولین صنعت فرهنگی است