کلاس مربیگری تعیین سطح پیلاتس دانشجویان دختر دانشگاه شاهرود برگزار شد