وجود 4 زندان در البرز نیروی استان را گرفته و مسایل خاص اجتماعی داشته است