تلاش رژیم آل سعود منجر به افزایش بیداری اسلامی شده است