آیینه وند سبک جدید تحلیل را وارد فضای علمی کشور کرد