مساجد مرکز پرورش افراد‌ در سایه اسلام ناب هستند/ مسجد نباید دولتی اداره شود