امضاي طومار ۲۵۰ استاد دانشگاه مازندران عليه آل سعود و هم پيمانانش