شیر طلایی دوسالانه ونیز به ارمنستان و آدریان پایپر رسید