سازمان ملل «وضعیت حقوق بشر در آمریکا» را بررسی می‌کند