دیدار وزرای خارجه ایران و آفریقای جنوبی / عکس: محمدعلی گل خواه