معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: مهمترین برنامه سال تحصیلی آتی استقرار پایه نهم است