اجرای دقیق قانون نظام صنفی کشور نیازمند اطلاعات شفاف و جامع است/ شفافیت اقتصادی در کشور وجود ندارد