وقتی تار و پودهای قالی با شرایط سخت بیمه بافندگان و کسادی بازار فرش گره می خورد