ارتباط با مدیریت‌های محلی موجب گسترش تعاملات متقابل کشورها می شود