دولت سعودی با اعدام شیخ نمر مهر پایان بر حکومت خود می‌زند/دولت عربستان با جنایت در یمن در راه فرعون و