نتانياهو اجازه يافت وزيران بيشتری از ليکود منصوب کند