راهیابی یأس و ناامیدی در مقاومت اسلامی غیرممکن است