10واحد جمع آوری و بازیافت ضایعات در قزوین پلمپ شدند