برپایی دوره آموزشی تربیت معلم قرآن کریم در کانون تخصصی فرهنگی هنری قرآن در البرز