برگزیدگان دور نهایی «هزارصدای موسیقی پاپ» معرفی شدند