بنا داريم کليه امور خوابگاه‌ها را به دانشجويان تحويل دهيم