مراجع تقلید سرمایه‌های گرانبهای اسلام و نظام هستند