90 رأس گوسفند عشایری در محور بردکان سمیرم تلف شدند