معاون رییس پلیس دوبی: کشورهای شورای همکاری به آرای مردم یمن مراجعه کنند